เรียนแต่งประโยคภาษาสวีเดน

คอร์สฟ้า เรียนสด สรุป สั้น กระชับ ฉับไว เข้าใจง่าย เปิดใจให้รักภาษาสวีเดน เห็นความง่ายของหลักไวยากรณ์สวีเดน และหลักการอ่านออกเสียงภาษาสวีเดน

คอร์สแดง ไวยากรณ์สวีเดนขั้นพื้นฐาน เรียนได้แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ความรู้ครอบคลุมถึง Sfi B, C และ 80% ของ D

คอร์สเขียว ไวยากรณ์สวีเดนขั้นกลาง และขั้นสูง เหมาะกับ Sfi D, SAS/SVA และคนที่ทำงานแล้ว และอยากก้าวหน้าในงาน