การใช้ att ภาษาสวีเดน

ขอบคุณที่คุณช่วยฉัน เขียนเป็นภาษาสวีเดนว่า

Tack för att du hjälper mig. (hjälper บ่งบอกว่ากำลังช่วยอยู่)

หรือ

Tack för att du hjälpte mig. (hjälpte บ่งบอกว่าช่วยเสร็จแล้ว)

นักเรียนถามครูว่า 

Fråga: Kan jag skriva ” tack för att hjälpa mig?

Svar: Nej, det kan du inte.

ฉันสามารถเขียน ขอบคุณที่ช่วยฉัน (แบบแปลตรง ๆ จากภาษาไทย) ได้ไหม
ตอบคือ ไม่ได้ค่ะ

att ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น subjunktion หรือคำเชื่อมแบบความรอง/ความซ้อน บางทีก็เรียกว่า bisatsinledare (ตัวนำประโยคความซ้อน) มันบ่งชี้ว่า หลังจากนี้เป็นประโยคความซ้อนนะ

นั่นหมายความว่า หลังจาก att กรณีนี้สิ่งที่ตามมาต้องเป็น "ประโยค" คือ มีประธาน และกริยา (บางทีก็มีกรรม)

ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้

Tack för att du hjälper/hjälpte mig.

ในที่นี้ du เป็นประธาน ของประโยคความซ้อนค่ะ

:::

หมายเหตุ: ดูจากคำถามแล้ว นักเรียนเป็นคนที่มีความรู้ไวยากรณ์ระดับที่ดีเดียว เพราะนักเรียนทราบว่า หลัง att จะตามด้วยกริยาช่องที่ ๒ (infinitiv)

จิ๊กซอว์อีกชิ้นหนึ่งคือ att ทำหน้าที่ได้ ๒ อย่างค่ะ

  1. เป็นคำเชื่อมชนิดความซ้อน (subjunktion / bisatsinledare)
  2. เป็นคำนำหน้ากริยาช่องที่ ๒ (infinitiv ที่เรียกว่า infinitivmärke)

ฟังคำอธิบายอย่างละเอียด และตัวอย่างการใช้ att และทำแบบฝึกหัดได้ในห้องเรียนไวยากรณ์ภาษาสวีเดนค่ะ


ดูคลิปถวายความรู้ภาษาสวีเดนให้พระสงฆ์ไทยในสวีเดนเรื่อง attกอด ๆ
มะกรูด