att ภาษาสวีเดน = การ, ว่า

att + กริยา ช่อง infinitiv แปลว่า การ บางทีแปลเป็นภาษาไทย จะละคำว่า "การ" ไว้ก็ได้

  • Jag gillar att undervisa.
  • ฉันชอบ(การ)สอน / ฉันชอบสอน
  • Jag gillar att meditera.
  • ฉันชอบ(การ)นั่งสมาธิ / ฉันชอบนั่งสมาธิ

จะมีความหมายคล้ายกับการเติม -ning หรือ -ation เพื่อทำคำกริยาให้เป็นคำนาม

ประโยคข้างบนสามารถเขียนแบบนี้แทนได้

  • Jag gillar undervisning.
  • ฉันชอบการสอน
  • Jag gillar mediation.
  • ฉันชอบการนั่งสมาธิ

การใช้ att แบบที่ ๒ คือ ใช้เป็นคำเชื่อมแบบความรอง/ความซ้อน (Subjunktion บางตำราเรียก underordnande konjunktion) เพื่อเชื่อมประโยค ๒ ประโยคเข้าด้วยกัน

กรณีนี้ att แปลว่า ว่า

Jag tycker att Kalle är snäll.

ฉันคิดว่า Kalle ใจดี

ประโยคที่อยู่หลัง att จะเรียงคำแบบ Bisats (ประโยคความรอง/ความซ้อน)

คลิปสอนฟรีเรื่อง att


กอด ๆ

มะกรูด


นักเรียนที่เรียนคอร์สออนไลน์กับครูสามารถทบทวนเพิ่มเติม และทำแบบฝึกหัดพร้อมดูเฉลยได้ใน

คอร์สไวยากรณ์ภาษาสวีเดนขั้นพื้นฐาน (คอร์สแดง)

หน้า 218 Underordnande K #ต้องดูซ้ำ ๆ (att, om, när, medan, innan, tills, (inte)...förrän)

หน้า 219 Underordnande K. #ต้องดูซ้ำ ๆ

หน้า 220 Underordnande K. #ต้องดูซ้ำ ๆ (för att, så att, som, än)

หน้า 221 - 226 ฝึกใช้ Underordnande K.

คำเชื่อม för, för att, därför att


คอร์สไวยากรณ์ภาษาสวีเดนขั้นกลางและสูง (คอร์สเขียว)

หน้า 203 Underordnande konjunktioner (bisatsinledare) #ต้องดู

หน้า 204 ตอน 1 และเสริมการฝึกใช้ตารางขุมทรัพย์โครงสร้างประโยค Huvudsats #ต้องดู

จะได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง bisats ที่ขึ้นต้นด้วยคำที่เรากำลังเรียน กับ Huvudsats

หน้า 204 ตอน 2 และ 205 ตอน 1 #ต้องดู

หน้า 205 ตอน 2 #ต้องดู

หน้า 204 บางส่วน ทบทวน för att (bisatsinledare) #ต้องดู

Jag förklarar att ordet (att) har två betydelser.