Gradadverb คำวิเศษณ์บอกระดับ ภาษาสวีเดน

นักเรียนยังจำได้ใช่ไหมคะว่า คำวิเศษณ์ จะขยาย

Gradadverb คำวิเศษณ์บอกระดับ จะบอกระดับความมากน้อยของสิ่งที่มันไปขยาย เช่น

ขยายคุณศัพท์ (adjektiv)

ประธาน
กริยา
คำวิเศษณ์บอกระดับ
(ขยายคุณศัพท์)
คุณศัพท์
Jag
är
.
glad
ฉัน
-

ดีใจ
Jag
är
mycket
glad.
ฉัน
-
มาก
ดีใจ


Jag är mycket glad.

แปลเป็นภาษาไทยคือ ฉันดีใจมาก

คนไทยจะเอาคำขยายมาต่อท้าย

เช่น ดีใจ ถ้าต้องการขยายว่าดีใจมากน้อยแค่ไหน 

ภาษาไทยจะเอาคำว่า มาก มาต่อท้ายคำว่าดีใจ

แต่ภาษาสวีเดน มักจะวางคำขยายไว้ข้างหน้าคำที่มันไปขยาย เป็น

ฉัน มาก ดีใจ

Jag är mycket glad.

mycket (มาก) เป็นคำวิเศษณ์ ขยายคำคุณศัพท์ ดีใจ (glad)


ขยายคำวิเศษณ์ (adverb) ด้วยกันเอง

ประธาน
กริยา
คำวิเศษณ์บอกระดับ
(ขยายคำวิเศษณ์)
วิเศษณ์
(ขยายกริยา)
Jagkör
långsamt.
ฉันขับ
ช้า
Jagkörväldigtlångsamt.
ฉันขับมากช้า


Jag kör väldigt långsamt.

ฉันขับช้ามาก

คำว่า långsamt (ช้า) เป็นคำวิเศษณ์ขยายกริยา ขับ

คำว่า väldigt (มาก) เป็นคำวิเศษณ์ขยายคำวิเศษณ์ ช้า (långsamt)


กอด ๆ

มะกรูด