ภาษี และสวัสดิการ ในสวีเดน

ภาษี และบริการภาครัฐ ตามหลักรัฐสวัสดิการสวีเดน

 • แบ่งเป็น 3 ระดับ
 • เก็บภาษีแยกกัน รับผิดชอบต่างกัน
 • รู้ไว้ เพื่อจะได้ติดต่อ หรือร้องเรียนได้ถูกที่


 • ระดับเทศบาล (Kommun) ≈ 20% (เก็บรวมกันกับระดับภูมิภาค เป็น 30 % โดยประปรมาณ)
  • ดูแลเด็ก
  • อนุบาล
  • โรงเรียน
  • ดูแลผู้สูงอายุ
 • ระดับภูมิภาค (Region) ≈ 10%
  • การรักษาพยาบาล
  • รถเมล์ รถไฟในภูมิภาค
 • ระดับประเทศ/รัฐ (Stat) = 20%*
  • เงินสงเคราะห์เด็ก
  • ตำรวจ ศาล
  • ประกันสังคม
  • จัดหางาน

*  จ่ายกรณีเงินเดือนเกินเกณฑ์


เรียนภาษาสวีเดน

สมัครที่ Facebook: Magrood Bergamot