แฟนสวีเดนเสียชีวิต เป็น sambo กัน ... กฎหมายว่าอย่างไร

ครูขอแจ้งให้ทราบว่า ครูแปลในฐานะครูสอนภาษาสวีเดน

เพื่อให้นักเรียนของครูเข้าใจเนื้อความในจดหมายเท่านั้น

ด้วยเวลาที่มีจำกัด สำนวนอาจจะไม่สละสลวยสวยงามเหมือนการแปลในฐานะนักแปล

หากต้องการคำแปลจากนักแปล ครูแนะนำให้ติดต่อนักแปล

หากต้องการคำแนะนำทางด้านกฎหมาย แนะนำให้ติดต่อทนาย


ด้วยความปรารถนาดี และขอไว้อาลัยกับการจากไปของคู่ชีวิตของนักเรียนด้วยนะคะ

กอด ๆ

มะกรูด

Kallelse till bouppteckningsförrättning

หนังสือเชิญเข้าร่วมการจัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน


Vi har erhållit uppdraget att förrätta bouppteckning efter xxx, som avled den ...

เราได้รับมอบหมายให้จัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ xxx ซึ่งเสียชีวิตเมื่อ ...

Du kallas härmed till bouppteckningsförrättningen som kommer att hållas enligt nedan.

ดังนั้นจึงขอเชิญคุณเข้าร่วมการจัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งจะดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Tid เวลา

Plats สถานที่

Handläggare เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินเรื่อง


Vi måste enligt lag informera dig om tid och plats för bouppteckningsförrättningen

ตามกฎหมายแล้วเรามีหน้าที่ต้องแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเวลา และสถานที่สำหรับการจัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

men något krav att närvara föreligger inte.

แต่กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องเข้าร่วม

Önskar du närvara via telefon eller online ber vi att du hör av dig till oss så snart som du har möjlighet.

หากคุณต้องการเข้าร่วมทางโทรศัพท์ หรือออนไลน์ ทางเราขอให้คุณช่วยติดต่อกลับหาเราโดยเร็วที่สุด

Översänder ett kallelsebevis för dig att underteckna och återsända till oss i bifogat svarskurvert.

เราได้ส่งหลักฐานการเรียกเชิญตัวมาด้วย เพื่อให้คุณลงนาม (/เซ็นต์ชื่อ) และส่งกลับมาให้เราในซองสำหรับตอบกลับที่เราได้แนบมาพร้อมจดหมายฉบับนี้


Du kallas i egenskap av sambo till xxx.

คุณได้รับการเชิญ ในฐานะที่เป็นคู่ครองที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส (sambo) ของ xxx

Såsom sambo har du rätt att begära bodelning,

ในฐานะคู่ครองที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส (sambo) คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้มีการแบ่งทรัพย์สิน

vilket du behöver framföra senast dagen för bouppteckningsförrättning.

ซึ่งคุณจะต้องแจ้งความประสงค์อย่างน้อยที่สุด ณ วันที่มีการจัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

I bodelningen ingår endast samboegendom,

ในการแบ่งทรัพย์สินจะแบ่งเฉพาะทรัพย์สินสำหรับคู่ครองที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส (samboegendom)

vilket utgörs av bostad eller bohag som ägs och införskaffats för gemensamt bruk

ซึ่งประกอบไปด้วย ที่อยู่อาศัย หรือข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน ที่เป็นเจ้าของ และจัดหามา เพื่อการใช้ร่วมกัน

Till samboegendom hör dock t.ex. inte bilar eller egendom som huvudsakligen anskaffats för eller används för fritidsändamål.

ตัวอย่างทรัพย์สินที่ไม่ถือว่าเป็น samboegendom ได้แก่ รถยนต์ หรือทรัพย์สินที่จัดหามาเพื่อ หรือที่ใช้เพื่อกิจกรรมยามว่าง

Om bodelning begärs är grunden att samboedendomen delas lika mellan dig och dödsboet.

หากมีการร้องขอให้แบ่งทรัพย์สิน หลักการพื้นฐานคือ คุณ และนิติบุคคลกองมรดก จะได้รับส่วนแบ่ง samboegendom ในสัดส่วนที่เท่ากัน

Däremot har du rätt att enligt den lilla basbeloppsregeln i sambolagen, erhålla tillgångar ur er gemensamma samboedendom motsvarande två prisbasbelopp.

แต่กระนั้นก็ตาม คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินจาก samboegendom ที่มีร่วมกัน เป็นจำนวนเทียบเท่ากับ สองเท่าของจำนวนพื้นฐานราคา* ตามกฎจำนวนพื้นฐานราคา กฎเล็ก ในกฎหมาย sambolagen

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

หากคุณมีคำถาม คุณสามารถติดต่อเราได้เสมอ


หมายเหตุจากครู:

กฎเรื่องจำนวนพื้นฐานราคา ในย่อหน้ารองสุดท้าย สามารถนำมาใช้ในกรณีที่แบ่งทรัพย์สินของ sambo ตามกฎพื้นฐาน (แบ่งครึ่ง) แล้ว sambo ที่มีชีวิตอยู่ได้ส่วนแบ่งน้อยเกินไป

คือ กฎหมายให้สิทธิ์ sambo ที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้รับส่วนแบ่งอย่างน้อย 105 000 โครน (จำนวนพื้นฐานราคาของแต่ละปีจะไม่เท่ากัน)

ในปี ๒๐๒๓ จำนวนพื้นฐานราคา = 52 500 โครน สองเท่า = 105 000 โครน

ที่เขียนมาเป็นกรณีที่ไม่มีพินัยกรรมนะคะ กฎหมายคุ้มครอง Sambo ที่มีชีวิตอยู่ได้เท่านี้

และ Sambo คนนั้นจะต้องร้องขอให้มีการแบ่งทรัพย์สิน (begär bodelning) อย่างช้าที่สุดไม่เกินวันที่จัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (วันที่ในเอกสารที่เขาส่งมา)

แนะนำว่าควรจะเช็คว่ามีพินัยกรรมไหม