วิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล Ep.1 คนไทยในสวีเดน

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ เป็นต้นไป

อาชีพผู้ช่วยพยาบาล จะได้รับการยกระดับเป็น วิชาชีพสงวน (skyddad yrkestitel)

หมายความว่า ผู้ที่จะเรียกตัวเองว่ามีตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ในสายงานการดูแล และการบริบาล (vård och omsorg) จะต้องมีหลักฐาน (bevis) จาก Socialstyrelsen (คณะกรรมการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม)

ส่วนผู้ที่ได้กับการจ้างงานแบบประจำ ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลมาก่อนที่กฎใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลโดยไม่ต้องมีหลักฐานจาก Socialstyrelsen ไปได้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๓๓ (๑๐ ปี นับจากกฎใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้)

ที่มา: Socialstyrelsen


พัฒนาภาษา เพื่ออาชีพได้ในคอร์ส

ไวยากรณ์ภาษาสวีเดน

ภาษาสวีเดนเพื่อการฝึกงาน ๔ อาชีพ

ภาษาสวีเดน ในสถานพยาบาล ตอนที่ ๑

ภาษาสวีเดน ในสถานพยาบาล ตอนที่ ๒


ด้วยความปรารถนาดี

มะกรูด